Home

Offentlighets och sekretesslagen Wikipedia

Från Wikipedia. Hoppa till navigering Hoppa till sök. Sekretesslagen ( 1980:100) var en svensk lag som upphävdes den 30 juni 2009 och ersattes av Offentlighets- och sekretesslagen ( 2009:400 ). Den innehöll bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om hur myndigheter skulle handha sekretessbelagda uppgifter Offentlighetsprincipen består i Skandinavien av principen att alla ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda och rätten att närvara vid domstolsförhandlingar och beslutande politiska sammanträden. I allmänhet syftar offentlighetsprincipen emellertid på handlingsoffentligheten. Liknande lagar finns i fler än 70 länder, varav 19 länders lagstiftning även innefattar privata aktörer. Bland de senare återfinns bl.a. Tjeckien, Estland. Offentlighetslagen - en lag i Finland [1], se Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (Finland) Offentlighetslagen - en benämning på svenska lagen Offentlighets- och sekretesslagen Referenser [ redigera | redigera wikitext Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), och motsvarar den sekretessmarkering som kan åsättas en allmän handling. [ 4 ] Kvarskrivning innebär att när en person flyttar, så förblir denne fortfarande skriven på sin gamla adress och den nya adressen registreras inte i folkbokföringen

Sekretesslagen - Wikipedi

 1. Skaderekvisit är ett juridiskt begrepp relevant för Offentlighets- och sekretesslagen.Beroende på om detta rekvisit är uppfyllt eller ej avgör det ifall en allmän handling ska bedömas som sekretessbelagd eller offentlig.Det finns en åtskillnad mellan rakt och omvänt skaderekvisit, vilket anger ifall det är sekretess eller offentlighet som är huvudregel
 2. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) t.o.m. SFS 2021:82 SFS nr: 2009:400 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 2009-05-20 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:82 Övrig text: Rättelseblad 2014:29 och 2017:1012 har iakttagits. Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Källa: Fulltext (Regeringskansliet
 3. Offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400) På Wikipedia. Arbetsdomstolens refererade avgöranden om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet)

Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar (handlingssekretess). Sekretessen gäller för den typen av uppgifter som anges i sekretessbestämmelsen, inte för själva handlingen där uppgiften förekommer Detta har jag läst mig till, även denna gången på Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Offentlighets-_och_sekretesslagen vilken jag trots allt som kan vara osäkert på internet är en bra site där man kan läsa om de flesta ämnen och det finns alltid mycket information att tillgå När någon begär ut en allmän handling ska det göras en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. En sekretessmarkering är en påminnelse till den som hanterar handlingen om att innehållet kan vara sekretessbelagt - men en sekretessmarkering i sig är inte avgörande för om handlingen kan lämnas ut eller inte, en bedömning får göras vid varje enskild begäran

I min kommande yrkesroll måste jag förhålla mig till Offentlighets- och sekretesslagen. Jag måste behandla alla handlingar som kommer in till företaget på rätt sätt. Dvs. att alla handlingar som kommer in ska granskas och bedömas om de ska läggas som offentligt eller under sekretess. Om jag jobbar på en myndighet så är alla handlinga Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.n Offentlighets- och sekretesslagen : en kommentar / Eva Lenberg, Ulrika Geijer, Anna Tansjö. Lenberg, Eva, 1965- (författare) Geijer, Ulrika, 1966- (författare) Tansjö, Anna, 1961- (författare) Verk som ingår i eller hör samman med denna titel. Regner, Göran: Sekretesslagen; ISBN 9789139110965 [Ny utg.], 1. uppl

Jag jämförde wikipedias information om Offentlighets- och sekretesslagen med Regeringskansliets material. Jag hittade Regeringskansliets material via google.se. Till min stora förvåning stämde faktiskt informationen, dock var wikipedias information inte lika utförlig Denna minibroschyr ger kortfattad information om offentlighetsprincipen och hur den kommer till uttryck. Fördjupad information om offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen finns i broschyren Offentlighetsprincipen och sekretess enskilde själv och att den enskilde även kan häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, se numera 12 kap. 1 och 2 §§ offentlighets- och sekretesslagen. 16. Situationen i det nu aktuella målet motsvarar den i 1999 års fall på så sätt att sekretessen, enligt 32 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen och 16 kap WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad ningen av offentlighets- och sekretesslagen. Innehållet i vissa av bestäm-melserna har tidigare endast kommit till uttryck i sekretesslagens för-arbeten. I lagens fjärde avdelning har sekretessbestämmelser till skydd för all-männa intressen samlats

Offentlighetsprincipen - Wikipedi

Offentlighets- och sekretesslagen. Hur fungerar en sekretessbestämmelse? Vem ska iaktta sekretess? Tystnadsplikt och meddelarfrihet. Sakkunnig. Hantera en begäran om att ta del av en allmän handling. Pröva en begäran om att ta del av en allmän handling. Lämna ut en allmän handling LIBRIS titelinformation: Offentlighets- och sekretesslagen : en kommentar / Eva Lenberg, Ulrika Geijer, Anna Tansjö Offentlighets och sekretesslagen uppkom den 30/6 -2009. Den ersatte samtidigt den tidigare sekretesslagen. Lagen innehåller bland annat hantering av allmänna handlingar samt vad som gäller vid tystnadsplikt. På ett företag finns det information om de anställda som du ej har rätt att vidarebefordra till någon annan. Om jag som personaladministratör har ett möte me Offentlighets - och sekretesslagen. Som framtida personaladministratör inom exempelvis kommunen är det viktigt att känna till denna lagen. I den står det att myndigheterna ska ta hänsyn till offentlighetsprincipen där det anges att alla har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar hos olika myndigheter eller förvaltningar

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009 och ersatte samtidigt sekretesslagen (1980:100).. Lagen innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.. Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet. Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart Offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen innebär att myndigheters verksamhet ska ske på ett öppet sätt. Den gäller för de flesta upphandlande organisationer, men inte för alla. Grunden i offentlighetsprincipen är den så kallade handlingsoffentligheten. Den går ut på att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i syfte att göra sekretessregleringen mer lättförståelig och användarvänlig. Vidare har vissa bestämmelser, som gäller hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar, gjorts teknikneutrala

Offentlighets- och sekretesslagen i min roll som administratör Som administratör jobbar man med handlingar av olika slag. Beroende på vilken arbetsplats jag jobbar på så kan det skilja sig lite hur jag som administratör behöver behandla dessa handlingar. Jobbar jag hos en myndighet så är de flesta handlingar offentliga. Det vill säga att vem so Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighet och sekretess; Inläggsdatum: 2020-05-07 2009:400; Innehåll. Offentlighet och sekretess. Under kommande veckor kommer vi gå igenom juridiken kring offentlighet och sekretess. Handlingsoffentlighet, Förhandlingsoffentlighet, Yttrandefrihet & Meddelarfrihet - vad skiljer dem åt Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård : ett skydd för patientens personliga integritet Skydda dina affärshemligheter vid offentliga upphandlingar Offentlighets- och sekretesslagen - Hur ska man förhålla sig. Sekretess och tystnadsplikt i tandvården. Sekretess innebär förbud mot att röja en uppgift muntligen, genom överlämnande av en handling eller på annat sätt. Begreppet sekretess används inom offentlig verksamhet och regleras i offentlighets- och sekretesslagen. För den privata sektorn inom hälso- och sjukvård gäller begreppet. Offentlighets och sekretesslagen. Posted on May 15, 2014 by linnkallemur. Vad är offentliga handlingar? Offentliga handlingar är en text, bild, ljudinspelning eller liknande dokument som alla kan ta del av, offentliga handlingar finns att få tag på hos den myndighet som förvaltar dem

Tystnadsplikt lag | reglerna om tystnadsplikt och

Utdrag ur offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Sekretess med hänsyn främst till skyddet för enskilds personliga förhållanden 25 kap 1 § och 14 §: Sekretess gällerinom hälso- och sjukvården för uppgift om enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart at Offentlighets- och sekretesslagen - Wikipedi Sekretess i förskolan - Åmåls kommu Omfattas en ansökan om plats på förskola av sekretess Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndighete

Offentlighetslagen - Wikipedi

 1. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) trädde i kraft den 30 juni 2009. Lagen utgör en omarbetning av den numera upphävda sekretsslagen (1980:100) i syfte att göra sekretessregleringen mer lättförståelig och användarvänlig. Vidare har vissa bestämmelser, som gäller hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar
 2. Dessa två källor som jag har använt mig utav och läst har gjort så att jag har fått en annan syn på hur det är med just sekretess. Den hemsidan där alla lagar står känns väldigt trovärdig då den uppdaterades den 1 februari 2015. De vet vad dem har med att göra när det gäller lagar om just offentlighet och sekretess
 3. utan efterlevnaden av Sveriges Grundlagar i all synnerhet Regeringsformens 2 kap § 20 samt kapitel 15 och Offentlighets- och sekretesslagen. Sverige har som alla andra länder i hela världen, demokratiska och för våra ögon odemokratiska stater, en mycket stor del av sin verksamhet som faller under de undantag från den sk. Offentlighetsprincipen som många idag av de som haft icke ämnes.
 4. Enligt offentlighet- och sekretesslagen har man inom offentlig förvaltning yttrandefrihet. Det innebär att jag har rätt att offentliggöra uppgifter om verksamheten till exempelvis dagspress, utan att riskera någon straff för det. Det gäller dock inte vissa uppgifter. Man får inte avsiktligen publicera eller lämna ut allmänna.
 5. Offentlighets och sekretesslagen uppkom den 30/6 -2009. Den ersatte samtidigt den tidigare sekretesslagen. Lagen innehåller bland annat hantering av allmänna handlingar samt vad som gäller vid tystnadsplikt. På ett företag finns det information om de anställda som du ej har rätt att vidarebefordra till någon annan
 6. Inlägg om Offentlighet- och sekretesslagen skrivna av sknippare. Hur ska man förhålla sig till dessa lagar inom sitt arbete? Det man ska tänka på är att allt som handlar om t ex personuppgifter eller nått som handlar om personer i frågan, så får man inte lämna ut uppgifter utan personens tillåtelse
 7. I propositionen Offentlighets- och sekretesslag (prop. 2008/09:150) diskuteras Offentlighets- och sekretesslagskommitténs förslag till en ny lag om hantering av allmänna handlingar som skulle innebära att bestämmelserna i 15 kap. sekretesslagen om registrering av allmänna handlingar m.m. skulle samordnas med arkivlagens bestämmelser om registreringens betydelse för arkivvården m.m.

Skyddad identitet - Wikipedi

Under webbutbildningen i offentlighets- och sekretesslagen får du ta del av korta inspelade föreläsningar och även texter och frågor så att du kan testa dina nya kunskaper. Utbildningen tar ca 2 timmar att genomföra och du får ett diplom efter godkänt sluttest. När du bokar dig får du en länk inom 48 timmar (vardagar) Offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen anger gränserna för när information vid universitetet kan sekretessbeläggas och när den inte får hållas hemlig. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Vägledning. Juristenheten har tillsammans med dokument- och arkivenheten utarbetat en vägledning för hur. Offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Inom till exempel socialtjänsten och hälso- och sjukvården får ingen lämna ut uppgifter om dig, din. Offentlighets- och sekretesslagen i min roll som administratör. Som administratör jobbar man med handlingar av olika slag. Beroende på vilken arbetsplats jag jobbar på så kan det skilja sig lite hur jag som administratör behöver behandla dessa handlingar. Jobbar jag hos en myndighet så är de flesta handlingar offentliga Vård- och omsorgsförvaltningen ∙ Postadress 251 89 Helsingborg ∙ 042-10 50 00 ∙ vardochomsorg.helsingborg.se Avtal om sekretess och tystnadsplikt Offentlighets- och sekretesslagen innebär följande för dig som anställd: Att du inte får lämna ut uppgifter till familj, vänner eller andra om de personer som du möter i ditt arbete

Heath ledger frau — streama filmer med heath ledger på viaplay

Skaderekvisit - Wikipedi

Sekretessblankett. Enligt 26 kap 1 § 1 st offentlighets - och sekretesslag (2009:400) gäller följande, Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, anges dock i fråga om handlingsoffentligheten att vad som föreskrivs i TF i tillämpliga delar även ska gälla t.ex. kommunala bolag (2 kap. 3 § OSL ) och särskilt utpekade organ (2 kap. 4 § OSL). I det senar

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Svensk

Om HVB-hemmet är kommunalt ägt omfattas verksamheten av offentlighets- och sekretesslagen. Enligt 26 kap. 1 § denna lag gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För ett privatägt HVB-hem. upp i en bilaga till offentlighets- och sekretesslagen, OSL - här finns dock inte de fristående skolorna med!) NINA.NILSSON@UMU.SE ALLMÄN HANDLING •Handling •Förvarad hos myndighet •Inkommen, 2:9 TF Anlänt till myndigheten eller behörig tjänsteman Undantag: tävlingsskrifter och anbud, anses inkomna när tiden gått ut

Rubrik: Lag (2011:779) om ändring i lagen (2011:553) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Omfattning: ändr. ingressen, 17 kap. 4 a § betecknas 17 kap. 4 b §, rubr. närmast före 17 kap. 4 a § sätts närmast före 17 kap. 4 b § i 2011:553. Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och sekretesslagen 9 a § Sekretess enligt 38 kap. 8 a § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i verksamhet som avser uppdrag att stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av större katastrofer. Offentlighets- och sekretesslagen kompletteras av närmare bestämmelser i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641), se länk i högermenyn. Bestämmelser som skyddar den enskildes integritet handlar i första hand om sekretess med hänsyn till skyddet för enskilds personliga och ekonomiska förhållanden 1 Svensk författningssamling Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 3 §, 15 kap. 3 §, 19 kap. 3 §, 21 kap. 6 §, 25 kap. 11 §, 27 kap. 1 §, 30 kap. 25 §, 31 kap. 3 §, 37 kap. 5 § Offentlighets-och sekretesslagen trädde i kraft år 2009 och är en omarbetad lag av den sedan tidigare sekretesslagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Exempel: Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården råder idag.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - Tillämpad

 1. Uppdragssekretess anges på följande sätt i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 31:12): Sekretess gäller för uppgift som avser provning, bestämning av egenskaper eller myckenhet, värdering, vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk undersökning eller annat sådant uppdrag som myndigheten utför för en enskilds räkning, om.
 2. För dig som är patient eller anhörig till patient gäller att dina personuppgifter är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 25 kap. Det du lånar eller reserverar registreras i sjukhusbibliotekets datasystem. Dessa uppgifter är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 40 kap § 3
 3. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen reglerar också tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar eller sekretess
 4. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen. AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSER Lagens innehåll. 1.
 5. Offentlighets och sekretesslagen lagen innehåller bestämmelser om myndigheternas hantera allmänna handlingar om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och det förbud som att avslöja allmänna handlingar. Offentlighets lagen trätt i kraft mitten av 2009 och samtidigt ersätte sekretesslagen, Sekretess ett förbud mot avslöjande av information, oavsett om det sker muntligen, genom.
 6. Enligt 10 kap 17 § p 3 offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kan även sekretessbelagda uppgifter lämnas till revisionen: Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften förekommer

Offentlighets- och sekretesslagen. Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, Det är också viktigt att veta när man arbetar i en offentlig sektor att offentlighet är regel och sekretess är undantag. Givetvis det finns många nyanser i olika branscher,. Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) trädde i kraft den 30 Juni 2009. Offentlighetsprincipen innebär att myndighetens verksamhet ska ske på ett öppet sätt. Det betyder att all medborgare har rätt att ta del av svenska myndighetens allmänna och offentliga handlingar. Med begreppet allmän handling menar man handlingar hos ett allmänt organ (t.ex. kommun)

SVAR. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Det lagrum som du anger, 25 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen anger att sekretessen enligt 1-5 §§ gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att. Under denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i reglerna kring denna princip och uppdatera dig på de aktuella förändringarna som skett i offentlighets- och sekretesslagen. Offentlig öppenhet har varit regel i Sverige sedan 1700-talet och dagens offentlighetsprincip är fastslagen i grundlag

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) (OSL) Lagen

 1. enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400). Kapitel och § i respektive lag ska alltid anges och man ska även precisera vilka skadeverkningar ett utlämnade skulle kunna medföra. Eftersom kommunstyrelsens förvaltning har varierande verksamheter som omfattas av olika sekretessregler måste kunskap om den sekretess som rö
 2. Räkna alltid med att uppgifter i patientjournaler omfattas av sekretess.; Uppgifter i en journal får inte, utan samtycke eller lagstöd, lämnas ut till någon annan än den som journalen gäller.; Om en sekretessbedömning visar att uppgifter i en journal inte kan lämnas ut, enligt offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser, ska den som begärt ut journalen få ett skriftligt besked
 3. Offentlighets- och sekretesslagen OSL (SFS 2009:400). Informationen i e-arkivet kan även klassificeras med övrigt skydd, t.ex. vid upphovsrätt. Klassificeringen styr om informationen är tillgänglig och kan lämnas ut automatiskt via e-arkivets publika sökgränssnitt eller om en manuell prövning av handläggare måste ske
 4. 30 juni 2009.2 Därefter ersattes SekrL av offentlighets- och sekretesslagen, OSL. OSL 1:1: Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar

Hej Pauline! Offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad och framgår av tryckfrihetsförordningen (TF). Vilka som omfattas av offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen framgår av 2 kap. OSL.De flesta statliga bolagen och stiftelserna omfattas inte av offentlighetsprincipen och OSL, men lagen är tillämplig på vissa organ som anges i bilagan till lagen (se 2 kap. 4 § OSL. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 35 kap. 12 §2 Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgifte Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Offentlighet & sekretess. A- Under detta avsnitt hittar du information om offentlighetsprincipen och hur den påverkar dig i ditt arbete. stora flertalet allmänna handlingar på Stockholms universitet är offentliga och omfattas inte av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL

Wikipedia - mariaasta

Förutom offentlighets- och sekretesslagen finns även föreskrifter som beskriver hur proven ska hanteras före, under och efter provtillfället. Föreskrifterna gäller även fristående skolor, vilket betyder att de är skyldiga att hantera och förvara nationella prov på ett säkert sätt Offentlighet och sekretess hos det allmänna (Informationsmaterial utgivet av Justitiedepartementet) Lagstiftning: Offentlighets- och sekretesslagen. Tryckfrihetsförordningen. Avgiftsförordningen (för information om avgifter för kopior, avskrifter, utskrifter m.m.) Uppsala universitets regeldokument: Hantering av allmänna handlingar vid. ärendet dessförinnan har slutförts, (19 kap 3 § 2 st offentlighets- och sekretesslagen). Det kan även förekomma hemliga uppgifter om affärs- eller driftförhållanden rörande andra företag, 31 kap 16 § offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess gäller även enligt 18 kap 8 § offentlighets- och sekretesslagen för uppgift so Offentlighets- och sekretesslagen, som trädde i kraft den 30 juni 2009, innehåller be stämmelser som kompletterar tryckfrihetsförordningens be-stämmelser om rätt att ta del av allmänna handlingar, t.ex. bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, överkla gand

Vad menas med Offentlighets- och sekretesslagen? Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar Sekretesslagen var en svensk lag som upphävdes den 30 juni 2009 och ersattes av Offentlighets- och sekretesslagen ().. Den innehöll bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om hur myndigheter skulle handha sekretessbelagda uppgifter. Den innehåller också viktiga bestämmelser om registrering och hantering av allmänna handlingar Märkt: Sekretesslagen (ersatt av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 21 februari, 2012 Vad är FRA-lagen?, FRA:s historia och framtid - FRA-medarbetare berättar . AKUT - värt att komma ihåg vid stroke . utseende ej kompetens som styr sjuksköterskor på SÖS? . vattensport med svanar och bingo med hunda Även offentlighets- och sekretesslagen (tidigare sekretesslagen) och dess bestämmelser om registrering av allmänna handlingar måste uppmärksammas. I detta avsnitt finner du kortfattad information om offentlighetsprincipen och vad den innebär för högskolan, speciellt när det gäller IT-stödd utbildning och rutiner och regler för sekretess

Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kap.4, § 2) och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning. Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur myndigheten är organiserad Offentlighets- och sekretesslag Nedanstående stycken är utdrag ur offentlighets- och sekretesslagen. 10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess. Bestämmelser som gäller till förmån för såväl enskilda som myndigheter Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) på riksdagens webbplats (nytt fönster) Skyddslagen (2010:305) Lagen innehåller bestämmelser om vissa åtgärder till skydd mot bland annat spioneri, sabotage och terrorism

Sekretessmarkering - Wikipedi

Offentlighets- och sekretesslagen Lagen består av sju olika sektioner, i min åsikt är själva sekretess lagen en avgörande och dominerande faktor i informationen man hittar. Lagen säger att allmänheten har rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter. Alla handlingar är dock inte offentliga. Man kan sekretessbelägga känsliga uppgifter som i sin tu Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. Den innebär bland annat att sekretess gäller hos a-kassan i ärenden enligt lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för uppgift om någons personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs 28) en förvaltningsmyndighets handlingar och register med uppgifter om en dömd, en häktad eller en person som annars berövats sin frihet, om det inte är uppenbart att utlämnandet av uppgifter inte äventyrar personens framtida utkomst, anpassning i samhället eller säkerhet, och om det finns grundad anledning att lämna ut uppgiften; sekretessbelagda är också uppgifter som förts in i.

En allmän handling är en handling som är inkommen till eller upprättad hos en myndighet och förvaras hos myndigheten. Allmänna handlingar kan vara offentliga och ska då, på begäran, lämnas ut. De kan också vara hemliga till följd av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och får då inte lämnas ut

Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern 1 § Sekretess gäller hos Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern i deras tillsyn över offentlig verksamhet samt hos Justitiekanslern i verksamhet för att bevaka statens rätt eller bistå regeringen med råd och utredningar i juridiska angelägenheter endast i den utsträckning som följer av 2-4 §§

Sekretesslagen blir 2009 omarbetad i syfte för att göra reglerna lättare att förstå och tillämpa, det är den lagen som idag heter offentlighets- och sekretesslagen. Lagen innebär att man har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar offentlighets- och sekretesslagen + 2020-11-02 JO 3224-2019 Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bl.a. bestämmelser om registrering och utlämnande av allmänna handlingar samt bestämmelser om förbud att röja uppgifter, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av allmänna handlingar eller på något annat sätt

Offentlighets- och sekretesslagen - mariaasta

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL) gäller vid VFU. Till skillnad från hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt bedriven hälso- och sjukvård omfattas inte personal i enskild bedriven hälso- och sjukvård av OSL:s bestämmelser Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641). Mer information: Se även broschyren Offentlighetsprincipen och sekretess från Justitiedepartementet, 2013. I den redogörs kortfattat för rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen och begränsningarna av denna rätt i offentlighets- och sekretesslagen 2 § Vid tillämpningen av denna lag ska med myndigheter jämställas 1. sådana aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner, regioner eller kommunalförbund utövar ett rättsligt bestämmande inflytande enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), och 2. de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen i fråga om de. Härmed intygar jag, att jag tagit del av ett utdrag ur bestämmelserna i Offentlighet och sekretesslagen (OSL 2009:400) om vad som gäller för mig utifrån det uppdrag jag har inom Tibro kommun. Jag försäkrar att jag inte talar om eller för vidare på annat sätt, sådant som jag får reda på om enskild och sekretesslagen (2009:400) och som rör polisens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet, 2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet, elle

Offentlighets- och sekretesslagen hultemm

Offentlighets- och sekretesslagen - Hur ska man förhålla sig Sekretess inom vård och omsorg. Övning 21: Sekretess och tystnadsplikt - Välj rätt Kurs om Offentlighetsprincipen. Tystnadsplikt och sekretess - Tingsryds kommun. Sekretessbelagd Offentlighets- och sekretesslagen innehåller också bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar. Lagen trädde i kraft under 2009 och ersatte den gamla sekretesslagen. Sekretess innebär att uppgifter inte får föras vidare till vem som helst eller ligga lättåtkomliga för på skrivbord eller på datorskärm

Offentlighets- och sekretesslagen - YouTub

Vård- och omsorgsförvaltningen Sekretessförbindelse Jag har tagit del av de bestämmelser om tystnadsplikt och förbud att utlämna allmänna handlingar, som gäller inom Vård och omsorgsförvaltningen, främst enligt 26 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen och som framgår av bilagd information Offentlighets- och sekretessreglering. Under kursens andra del behandlas reglerna om sekretess utförligt, med tonvikt på offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad för att ge deltagarna en metod för att kunna hantera frågor om utlämnande av sekretessreglerade uppgifter lagen i praktiken Behandling av personuppgifter Vi behandlar de personuppgifter du uppger enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400). Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas av Stockholms stadsbibliotek. Information om bokning Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Härigenom föreskrivs att 19 kap. 3 § och 31 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 19 kap. 3 §1 Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv Offentlighets och Sekretesslagen. Publicerad den 16 mars, 2015 16 mars, 2015 av tinajohnsson86. Lagen innebär att man har rätt att ta del av allmänna och offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Detta för att man som medborgare ska kunna ha insyn i och kunna påverka hur politiker och kommunanställda sköter sitt arbete

Sekretesslagen - mariaasta

Beskrivning av Elsäkerhetsverkets register och databaser m.m. enligt 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen och 11 § PSI-lagen Denna förteckning med tillhörande beskrivningar innehåller information om de register och databaser som ska beskrivas i enlighet med 4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL Statistiksekretess och uppdragssekretess. I SCB:s verksamhet gäller reglerna om statistiksekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen och uppdragssekretess enligt 31 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen. Reglerna innebär alltså begränsningar av rätten att få ut allmänna handlingar 3 § Lagen gäller inte för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner, regioner eller kommunalförbund utövar eller har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och inte heller för de organ som anges i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen beträffande den verksamhet som anges.

 • Augustinus Fonden investeringer.
 • Receptionslucka Manuell.
 • Nicht eingetragener Verein Steuererklärung.
 • Fitness 24 7 fysisk aktivitet på recept.
 • Solljus hälsa.
 • A Schottky diode is a MCQ.
 • Kastrera hingst ålder.
 • Kevin Costner Kinder.
 • Polis Storbritannien vapen.
 • Kris och utveckling sammanfattning.
 • Ryanair support call.
 • Bra ogräsgift.
 • Köpt för dyr lägenhet.
 • Jobb åt 11 åringar.
 • Litiumfett gummi.
 • Menschen manipulieren Liebe.
 • Ethiopian Airlines contact number Stockholm.
 • Skuldprincipen lagrum.
 • Sims Online with friends.
 • Blood group 0 Rh negative.
 • Iron Ore ffxiv.
 • Kolumbianische Liebessprüche.
 • Windows Pro eller Home.
 • Öron korrektion.
 • Gratis online Bubble Shooter.
 • Zoe Jarman.
 • Funky background music.
 • Grönland flagga.
 • Pangolin coronavirus.
 • Susan Bennett narrator.
 • Triceps workout free weights.
 • Picklad rödlök kryddpeppar.
 • Skav i ögat som inte försvinner.
 • Vandring mittersill.
 • Barkassenfahrt Hamburg.
 • Bugg SM final 2019.
 • Västervik landskap.
 • SAKS Hotel Frankfurt.
 • Centerpartiet landsbygd.
 • Stege postnummer.
 • Bygga soptunneskydd.