Home

Kommunikationspolicy kommun

Kommunikationspolicy - Haninge Kommu

Informations- och kommunikationspolic

Det ska alltid klart framgå att det är Lunds kommun som är avsändare. Samordnad Intern och extern kommunikation ska samverka och stödja varandra. Det gäller såväl budskap och kanaler som kommunikationsaktiviteter. Kommunikationen ska oc kså samordnas inom kommunen. Genomtänkt och planera Kommunikationspolicy Sid 3 Inledning Landskrona stad ska informera sina invånare om rättigheter, skyldigheter och möj-ligheter. För att allmänhetens önskemål, krav och synpunkter på den kommunal

Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor. Alla medarbetare är kommunens ansikte utåt och representanter för verksamheten. Genom att vara öppna, tillgängliga, engagerade och ha fokus på gott bemötande lägger vi grunden för en bra service Kommunikationspolicy Bjuvs kommun 2013-10-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-08-29, § 69 . Inledning Kommunikation är grunden i kommunal verksamhet. Ett välfungerande kommunikationsarbete är en förutsättning för att medborgare, medarbetare, förtroendevalda och övriga målgrupper ska känna engagemang, delaktighet oc

Linköpings kommun linkoping.se. Kommunikationspolicy för Linköpings kommun . Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, § 7 Senast reviderat: Kommunfullmäktige 2020-12-08, § 310 Giltighetstid: Gäller tills vidar Kommunikationen ska vara offensiv och en logisk följd av fattade beslut. Kommunen ska själv ta initiativet i kommunikationsarbetet och vara aktiv och öppen såväl i medgång som i motgång för att på så sätt undvika missförstånd och felaktigheter inom kommunens förvaltningar och bolag ska bidra till att utveckla den interna och externa kommunikationen, upprätta kommunikationsplaner och ansvara för genomförande och uppföljning av kommunikationsinsatser. De fungerar som rådgivare i kommunikationsfrågor och ska strategiskt och operativt driva de kommunikativa aspekterna i verksamheten Falu kommuns kommunikationspolicy anger ett gemensamt förhållningssätt i informations- och kommuni-kationsfrågor för Falu kommun. Kommunikationspolicyn beskriver hur vi i vår kommunikation ska bemöta våra målgrupper med lika värde, tillit, dialog och respekt. På så sätt säkerställer den att Faluborna1 och övrig

Här kan du läsa om Malmö stads kommunikationspolicy och varumärkesarbete. Du får också veta mera om hur vi tillämpar vår grafiska profil. Malmö stads kommunikationspolicy (pdf, 446.9 kB) Web Application Guidelines. Vill du veta mera om kommunikationsarbetet i Malmö stad Kommunikationspolicy Inledning Syftet med policyn är att skapa en enhetlighet i hur vi som organisation kommunicerar internt och externt. Kommunikation är en grundförutsättning för ett demokratiskt samhälle. Det handlar om människors tillgång till information och möjlighet att föra dialog - att kommunicera. Kommunen spelar e De kommunala bolagen är en del av Mariestads kommun och omfattas därmed av kommunikationspolicyn som är koncernövergripande. Kommunikationspolicyn uppdateras vid behov. Grundläggande värderingar I Mariestads kommun har vi en positiv och öppen grundinställning till att kommunicer Kunskap om kommunen och dess verksamheter är grunden för att skapa delaktighet och engagemang. Det är med delaktiga och engagerade invånare och anställda som kommunen och verksamheterna kan utvecklas. Kunskap är också en förutsättning för en kreativ dialog mellan kommunens företrädare och intressenter Kristianstads kommun . Kommunikationspolicy Kristianstads kommun . Ärendenummer KS 2018/309 Dokumentansvarig Kommunledningskontoret, Christel Jönsson Beslutad av Kommunfullmäktige Datum och paragraf för beslut 2018-11-13 §220 Ersätter tidigare beslut 2013-02-20 §33 Giltig from 2018-11-1

Alla medarbetare företräder Emmaboda kommun och har ett personligt ansvar för att i det dagliga arbetet bemöta våra intressenter utifrån riktlinjerna i kommunens kommunikationspolicy. Medarbetarens kommunikativa förmåga och kompetens är avgörande för förbättrad Växjö kommun. Kommunikation med de vi är till för är en grundförutsättning för deras insyn, delaktighet och för att de ska kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Växjö kommunkoncerns kommunikationspolicy (rev. 2018-11-20) Created Date

För att alla som bor, verkar och vistas i vår kommun ska kunna tillvarata sina demokratiska rättigheter och skyldigheter, så behövs fungerande kommunikation och information. Den ska bidra till insyn, delaktighet, inflytande och dialog kring kommunens verksamhet och beslut. Kommunikationen ska vara saklig, tillgänglig och proaktiv Kommunens kommunikation ska vara öppen, tillgänglig, tydlig och snabb. Detta omfattar all typ av information och kommunikation som sker genom kommunens kanaler eller som har kommunen som avsändare. Det handlar om kontakter och dialoger i olika forum som exempelvis möten, telefonsamtal, e-post, webbplatser, sociala medier, e-tjänst, annonser kommunikationspolicy . för Hällefors kommun . 2(8) Innehåll . kommunikationspolicy är att skapa en gemensam syn och ett gemensamt förhållningssätt i vårt arbete med informations- och kommunikationsfrågor. Vår informations- och kommunikationspolicy bidrar till att utveckl - Kommunens besökare skall uppleva att besöket helst överträffar deras förväntningar så att de efter besöket sprider en positiv bild av Hedemora kommun och gärna återvänder hit. Det är också viktigt att den bild av Hedemora som kommunen visar upp motsvaras av den uppfatt-ning som besökarna får under sin vistelse i kommunen

Piteå kommun 941 85 PITEÅ. Telefon 0911-69 60 00 Fax 0911-199 28 E-post Piteå kommun. Organisationsnummer 212000-2759. Stadshuset. Besöksadress Svartuddsvägen 1 Öppettider vardagar 8-17, sommartid (15/5-1/9) vardagar 8-16. Verksamheter och ärenden som hanteras i Stadshuset Som offentlig verksamhet har kommunen en lagstyrd skyldighet att kommunicera, att vara öppna med information, att ge medborgarna insyn i verksamheten och ge möjlighet att påverka. All kommunikation ska ske i syfte att förstärka kommunens varumärke och att förverkliga den vision, strategiska områden, mål och värdeord som kommune

Kommunikationen ska utgå från kommunens värdegrund; medborgaren i fokus, respekt för individen och kvalitet som syns. Kommunikationspolicyn sätter ramarna och ange KOMMUNIKATIONSPOLICY Antagen av Kommunfullmäktige 2019-06-17, § 61 Diarienummer 2018/00894 En fungerande kommunikationär en hörnsten i en levande demokrati. Ockelbo kommun är en offentlig och politiskt styrd organisation som är till för alla som bor, lever och verkar i kommunen

Emmaboda kommuns kommunikationspolicy är vårt gemensamma förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor. Policyn beskriver även principer för ansvar oc kommun, samt skapa motivation och delaktighet hos anställda och förtroendevalda. Den externa kommunikationen ska bidra till att utveckla och förstärka den kommunala demokratin, skapa förståelse för beslut samt ge kännedom om verksamheter, service och beslut Nykvarns kommunikationspolicy är ett långsiktigt kommunövergripande styrdokument som gäller för samtliga medarbetare, chefer och förtroendevalda inom Nykvarns kommun och de kommunala bolag som är en del av Nykvarns kommun. Alla riktlinjer, strategier, rutiner och anvisningar utgår från kommunikationspolicyn

Kommunikationspolicy för Åstorps kommun . KSFD 2018/327 . Beslutat av: Kommunfullmäktige . Datum: 28 januari 2019 . Dokumentet gäller för: Alla förvaltningar . och nämnder . Dokumentansvarig: Kommunikationsenheten . Giltig till: Tillsvidare Kommunikationspolicy för Hörby kommun Kommunen har en bred verksamhet med många uppdrag och med flera olika roller. Vi som arbetar på kommunen gör det på uppdrag av medborgarna. Vi ska ge god service. Vi är också en myndighet, vilket innebär att vi måste ta hänsyn och förhålla oss till lagar och regler

Kommunikationspolicy - linkoping

kommunikationspolicy för Sotenäs kommun. Övriga revideringar av informations- och kommunikationspolicyn under mandatperioden delegeras till kommunstyrelsen för fastställelse. Ansvar och organisation Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens information Kommunikationspolicy för Grums kommun . Öppna, sakliga och tillgängliga - en förutsättning för demokrati • Grums kommuns kommunikation och information ska vara korrekt, opartisk och saklig. Kommunen är medveten om och lever upp till offentlighetsprincipens krav Kommunikationsplan. Varje ledare för projekt, processer och verksamheter behöver en kommunikationsplan för att vara säker på att rätt personer får rätt information på rätt sätt i rätt tid. Gå igenom de här frågorna i tur och ordning och du har en kommunikationsplan! Vad är problemet 1. Kommunfullmäktige upphäver tidigare kommunikationspolicy antagen 17 december 2012 (dnr KS12-139 105). Kommunstyrelsen beslutar för egen del: 2. Kommunstyrelsen antar nya riktlinjer för kommunikation. Sammanfattning av tjänsteutlåtandet . Norrtälje kommun är en offentlig verksamhet som ytterst är till för dem som bor i kommunen Kommunikationspolicy Inledning Kommunikation innefattar såväl information som marknadsföring och är integrerad i kommunens totala verksamhet. Syftet med policyn är att ange hur vi kommunicerar i Båstads kommun och hur ansvaret ska fördelas

Kommunikationspolicy - Nora kommu

Kommunikation, press och sociala medier | Kävlinge kommun

Kommunikationspolicy - Åstorps kommu

 1. Kommunikationspolicy för Avesta kommun . Vår kommunikation ska bidra till förverkligandet av Avesta kommuns mål och vision. Kommunikation stärker demokratin genom att ge medborgarna förutsättningar för delaktighet i beslutsfattandet. Den är också en förutsättning för att fattade beslut ska kunna genomföras och få effekt
 2. Kommunikationspolicy Syfte Vårt kommunikationsarbete ska genomsyra all verksamhet och bidra till förverkligandet av Kumlas vision, övergripande mål, Kumla kommun har en särskild kriskommunikationsplan, som alltid är gäller vid en extraordinär situation
 3. Kommunikationspolicy för Herrljunga kommun Dokumentet antas av kommunfullmäktige och gäller för kommunens samtliga förvaltningar. DIARIENUMMER: KS 53/2020 910 FASTSTÄLLD: KF § 11/2016- 02- 09. VERSION: 2 . SENAS T REVIDERAD: KF § 46/2020- 04- 07. GILTIG TILL: 2026- 12 -31 . DOKUMENTANSVAR: Kansliche
 4. Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2020-12-07, § 8:8 Dnr: KS 2020/0187 Kommentar: Ersätter Kommunikationspolicy antagen av Kommunfullmäktige 2010-06-14 . 2 En förutsättning för demokrati och förtroend
 5. Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Inledning att 4 (9) 1 Inledning Linköpings kommun är till för alla som bor, verkar och vistas i Linköping. Vår kommunikation ska ge kunskap om de tjänster som Linköpings kommun erbjuder. Kommunikationen ska bidra till att Linköping uppfattas som e
 6. Nuvarande kommunikationspolicy beslutades enligt kommunfullmäktige 2017-01-24, § 7. Enligt fullmäktiges beslut ska policyn revideras vart fjärde år, varför en ny tagits fram med relativt omfattande ändringar. Den nya policyn fokuserar på följande fem områden: 1. En förändrad prioritering av kommunikationskanaler och störr
 7. Files\Content.Outlook\69GDAY9I\Kommunikationspolicy.doc 4 4.7 Övrigt Inför större beslut, projekt och aktiviteter ska det finnas en plan för hur kommunikationen och informationen ska genomföras. Kommunens grafiska profil ska tillämpas, av alla kommunens verksamheter, så att det tydligt framgår att kommunen är avsändare. På s

Kommunikationspolicy och Grafisk profil - Luleå kommu

Smedjebackens kommun har en informations- och kommunikationspolicy som beslutades i kommunfullmäktige den 24 november 2008, § 66. Kommunens kommunikatör gjorde i samråd med kommunchef en större revidering av policydokumentet under hösten 2016. Policyn har anpassats till kommunens vision och övergripande mål samt i övrigt moderniserats Kommunikationspolicy - Östhammars kommun. Vattenavstängning i Gimo på Tvärgatan, Långgatan och Torngatan kl. 10:30-16:00. Mer information hittar du här . Startsida. Policys. Kontakta oss Lyssna

Mot denna bakgrund har kommunen valt att ange följande riktlinjer vad avser de anställdas möjligheter att kommunicera inom sociala medier. Syftet med denna policy är att medarbetarna ska erhålla riktlinjer så att han eller ho Kommunikationspolicy. Kommunikationspolicyn beskriver Kävlinge kommuns gemensamma förhållningssätt i informations- och kommunikationsfrågor. Den ska bidra till en samsyn kring vad som menas med god kommunikation. Principer för god kommunikation. Kommunikationen ska utgå från kommunens värdeord öppenhet, engagemang och utveckling

Pressbilder - Luleå kommun

Kommunikationspolicy med tillhörande riktlinjer Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer kommunen använder vid information vid kriser m.m. Via webben har allmänheten möjlighet att kontakta innehållsansvariga via formulär så att meddelandet skickas til Alla som verkar inom Norrköpings kommun är med och påverkar hur kommunen uppfattas. Ju mer samstämmiga vi är i vår kommunikation, desto tydligare blir andras bild av oss och desto starkare blir Norrköpings kommuns varumärke. Varumärket ska signalera en proaktiv organisation som står för trovärdighet och tillgänglighet Kommunikationspolicy. Västerås stad är en demokratiskt styrd organisation som är till för västeråsarna. Vissa lagar påverkar vad och hur vi kommunicerar. Västerås stad ska vara en kommun som är anpassad för kommuninvånare och besökare med funktionsnedsättningar Hemsida: www.haparanda.se E-post: kommun@haparanda.se Haparanda stads informations- och kommunikationspolicy Informations- och kommunikationspolicyn anger förutsättningar, kommunikationskanaler, ansvar, förhållningssätt samt hur vi kommunicerar skriftlig och muntligt. Den ger också riktlinjer fö KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN . 2 Kommunikationspolicyn bildar grunden för en gemensam syn på intern och extern kom-munikation. Kommunikationsarbetet i Staffanstorps kommun ska genomsyra all Kommunen har officiella konton på Face-book, Instagram och Twitter

Kommunikationspolicy för Botkyrka kommuns förvaltningsorganisation Botkyrka kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommunmedborgarna och skapa förutsättningar för en god samhällsutveckling. Vårt mål är att Botkyrka ska uppfattas som en av Sveri-ges bästa kommuner att bo, leva och verka i Kommunikationspolicy för Nynäshamns kommun . Antagen av kommunfullmäktige den 7 mars 2012, § 87 . Inledning Nynäshamns kommun är en offentlig och demokratiskt styrd organisation som ska ge service till kommuninvånarna och skapa förutsättningar för en bra samhällsutveckling Kommunen får dessutom beluta om lokala regler och dokument som på olika sätt styr kommunens verksamheter. Det kan vara föreskrifter, taxor, planer, policies, riktlinjer och mycket annat. Alla dessa styrande dokument samlas i kommunens författningssamling. Förteckning över dokument i kommunens författningssamling Här finns kommunens övergripande mål, policys, strategier, planer och program samlade. Dokument har antagits eller beslutats av kommunfullmäktige eller någon av nämnderna. Dokumenten kan också vara beslutade på ledningsnivå. Samtliga dokument är av övergripande karaktär och syftar till att skapa en helhetssyn och styrning mot samma mål

Kommunikation - Malmö sta

 1. KOMMUNIKATIONSPOLICY Svedala kommun Svedala är kommunen där man lever ett gott liv. Vi har ett bra läge i Öresundsregionen med utmärkta kommunikationer, ett konkurrenskraftigt näringsliv och kommunala kärnverksamheter av högsta klass. Vår vision, antagen i KF 2013
 2. Dokumentägare: Kommunikationsdirektör Skapad: 2011-05-05 Översyn: 2019-10-29 Beslutad av styrelsen: 2019-11-26 Utgångspunkter AcadeMedias kommunikationspolicy gäller för samtliga bolag och varumärken. Kommunikationspolicyn är det dokument som styr hur vi arbetar med vå
 3. 1 Kommunikationspolicy för Knivsta kommun, antagen av KF. 2 Kommunikationspolicy för Knivsta kommun, antagen av KF. Sidan 4 av 5 Bevakning Kommunens närvaro i sociala medier - vare sig det sker i egna eller andras kanaler - ska hållas under uppsikt och rensas från kommentarer och inlägg som strider mo
 4. Kommunikationspolicy Östhammars kommun . 1/2 Policyn gäller för hela kommunens information och kommunikation. Denna policy ersätter Policyn för informationsverksamheten med Dnr 2007KS235. Kopplat till denna policy finns ett antal riktlinjer som kommunstyrelsen får mandat att revidera. 1. Krav på vår kommunikatio
 5. Kommunikationspolicy för Sjöbo kommun är ett kommunövergripande styrdokument som gäller alla medarbetare i kommunen. Policyn styr samtliga riktlinjer och anvisningar för Sjöb

Kommunikationspolicy - Svedala kommu

 1. Kommunikationspolicy för Mariehamns stad. Antagen av stadsfullmäktige 28.09.2004. Bakgrund Kommunallagen, LL om handlingars offentlighet och andra speciallagar preciserar kommunens informationsskyldigheter
 2. fÖrfattningssamling _____ 1 . norrtÄlj kommun
 3. Kommunikationspolicy för Laholms kommun (Antagen i kommunfullmäktige 2013-10-29) Inledning och syfte Policyn ska fungera som vägledning för hur medarbetare och förtroendevalda inom Laholms kommun ska bedriva kommunikationsarbetet för att på bästa sätt fullgöra sitt demokratisk
 4. Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Öppenhet och tillgänglighet för alla, oavsett förutsättningar, är övergripande målsättningar för Finspångs kommuns, inklusive de kommunala bolagens och moderbolagets, kommunikation. En fungerande kommunikation är av-görande för att vi ska nå våra övergripande mål

KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF § 38/12 VÅREN 2012VÅREN 2012. KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 Kommunens mål, aktiviteter och beslut strävar mot att nå den gemensamm i kommunens kommunikationspolicys sällan inbegriper begreppet dialog, ville jag undersöka hur kommunerna beskriver medborgare och interaktion med medborgare. Jag hoppades även se hur kommunerna tar tillvara på medborgares engagemang. Utifrån dessa förväntninga Grafisk profil och kommunikationspolicy Ljusdals kommuns kommunikation ska stödja verksamhetens uppdrag. Vår kommunikation ska kännetecknas av öppenhet, saklighet och tillgänglighet Vad ska en kommunikationspolicy innehålla? En av våra följare ska ta fram en ny kommunikationspolicy för sin organisation. Policyn ska omfatta både extern och intern kommunikation. Har du mallar,.. Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Luleå kommuns kommunikation ska stödja verksamhetens uppdrag. Vår kommunikation ska kännetecknas av öppenhet, saklighet och tillgänglighet. Vi ska aktivt bjuda in till dialog kring kommunens verksamheter för att underlätta medborgarnas delaktighet i den demokratiska processen

Kommunikationspolicy - Startsid

 1. samverkan och ett ppet kommunikationsklimat som i slutändan gynnar vår kommun och våra invånare. SYFTET MED POLICYN Syftet med en gemensam kommunikationspolicy är att visa hur vi, på ett kommunikativt sätt, ska agera fr att uppnå kommunens mål och visioner. Med andra ord, policyn ska ge vägledning hur vi ska hantera de
 2. istrera konton i sociala medier
 3. Kommunikationspolicy 5 1.5 Målgrupper Kommunens information och kommunikation berör många målgrupper. Medarbetarna - Den interna kommunikationen Medarbetarna i kommunen är en viktig kommunikationskanal. Den interna kommunikationen syftar till att öka medarbetarnas kunskap och engagemang om hela Sävsjö kommun
 4. relevant information i kommunen eller få hjälp att hitta rätt. En viktig uppgift i kommunikationen med medborgarna är att ge möjlighet till ökad insyn och därmed ökad demokrati. Det gör vi bland annat genom att informera om - kommunens organisation och verksamheter - delaktighet och påverkansmöjligheter innan beslut ta
 5. Kommunikationspolicy Dokumenttyp Dokumentägare Beslutsinstans Giltig till Policy Informatör Kommunstyrelsen Alla anställda inom Norsjö kommun är skyldiga att själva inhämta, förmedla och söka den information som krävs för att arbetet ska fungera. Alla anställd
 6. Jämställdhet- och mångfaldspolicy i Västerviks kommun och de helägda bolagen (pdf 19 KB) Hälsopolicy för Västerviks kommunkoncern med kompletterande riktlinjer (pdf 47 KB) Kommunikationspolicy med riktlinjer för Västerviks kommun och de helägda bolagen (pdf 78 KB) Ledarskapspolicy i Västerviks kommun och de helägda bolagen (pdf 17 KB

Kommunikationsfrågor - Malmö sta

Kommunens grafiska manual är en viktig del av kommunens profilering. Kommunstyrelsen är ansvarig myndighet för den grafiska manualen. • Vårgårda kommuns kommunikationspolicy ersätter informationsavsnitten i IT- och informationsstrategin 2004-2006 (KF 2003-12-10 § 83) samt Riktlinjer för kommunen Värmdö kommuns kommunikationspolicy 1. Inledning Värmdö kommun är en offentlig och politiskt styrd organisation. Information från kommunen ska vara lätt att förstå och att ta del av. Bra kommunikation inbjuder till dialog och stärker invånarnas upplevelse av mötet med Värmdö kommun och dess medarbetare. Därför har all Kommunikationspolicy för Stockholms stad gäller t.o.m. 2011. Förutsättningar för vår kommunikation Stockholm har en särskild ställning Stockholm är huvudstad, landets största kommun och en av landets största arbetsgivare vilket gör att Stockholm stad ständigt är i fokus. Kommunikationen ska stödja verksamhetens må

Webbkamera - Luleå kommunBilder på kommunalråd, oppositionsråd och ledande

Kommunikationspolicy ale

Utgå från kommunens värdegrund, kommunikationsriktlinje och budskapet i blå tråden när vi kommunicerar med våra 10 000 medarbetare, Norrköpingsbor och näringsliv. Bidra till att förverkliga Norrköpings kommuns vision 2035 Kommunlkationspohcyn anger kommunens inriktning inom Intern och extern kommunikatlon, varumårke och profilenng, medlerelatloner och knskommunikatlon. Ansvaret för kommunikation följer verksamhetsansvaret. Förvaltningens slutsatser Förvaltmngen ser kommunens kommunikationspolicy behòver ersättas av e Kommunikationspolicy Kommunikationsstrategi Grafisk profil. Näringsliv och arbete. Riktlinjer för serveringstillstånd Information om folkölsförsäljning Egenkontrollprogram för försäljning folköl Lokal utvecklingsstrategi (LUS) Serviceplan 2019-2024. Kommun och politik. Arbetsordning - allmänna utskottet 2019-202 Kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige, 2015-05-21, § 226. Allt vi gör kommunicerar någonting - även det vi inte gör - och påverkar därför omgivningens syn på oss. Kommunikation är en nödvändig del av arbetet för alla som arbetar vid Eksjö kommun, oavsett inom vilken verksamhet. Genom att planera vår kommunikatio

Ändrad avgift och reglering för parkering i Luleå centrum

Informations- och kommunikationspolicy - Pres

Kommunikationspolicy Östersunds kommun har följande styrdokument som reglerar vårt arbete med information, kommunikation, profilering och marknadsföring: • Kommunikationspolicy • Kommunikationsstrategi • Grafisk profilmanual • Årliga handlingsplaner för kommunstyrelsen Informations- och kommunikationspolicy för Jönköpings kommun Ks 2007:244 kommunfullmäktige : kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning : Informations- och kommunikationspolicy för Jönköpings kommun Fastställt av kommunstyrelsen 2007-06-05 § 20 En kommunikationspolicy är ett övergripande styrdokument för Mjölby kommuns kommunikationsarbete på alla nivåer och för planering, genomförande och uppföljning av kommunikation verktyg för att bygga upp kommunens image och identitet - vi är alla ambassadörer för Kimitoön. Kimitoöns kommunikationspolicy inne-håller allmänna principer för kommunikationen och fungerar som ett hjälpmedel för kommu-nens verksamheter. Kommunikationspolicyn ska bidra till att förverkliga och förankra de Kommunikationspolicy och kommunikationsplattform. kommunikationspolicy o kommunikationsplattform. Kommuniaktionsplattform.pdf; Kommunikationspolicy.pdf; Kopieringstaxa. Kommunfullmäktige 1996-11-28 och komplettering 2003-11-27. Kopieringstaxa.pdf; ATTC0TZ5.pdf; Krisledningsnämndens reglemente. Kommunfullmäktige 2020-03-05, § 45

Anna Lindh Wikblad blir ny kommundirektör - Luleå kommun

6.8 Kommunikationspolicy « Staffanstorps kommu

Kommunen har tagit fram kommunikationspolicy och handbok i sociala medier. Detaljer Kommunikationspolicy: Malmö stad har tagit fram en kommunikationspolicy - läs mer här Kommunikationspolicy för Melleruds kommun (pdf) Lönepolicy för Melleruds kommun (pdf) Pensionspolicy 2018 (pdf) Policy Alkohol och droger - för anställda, praktikanter, uppdragstagare, politiskt förtroendevalda, helägda kommunala bolag och studerande i Melleruds kommun (pdf En kommunikationspolicy eller -program är ett styrdokument som ska ligga till grund för kommunikationen inom organisationen. Maria Stiernstedts undersökning har visat att en kommunikationspolicy för Enköpings kommun inte uppfyller kraven för att vara stödjande i kommunens kommunikationsarbete och är dessutom otillräcklig i sitt innehåll

Grafisk profil och kommunikationspolicy - Sundbybergs sta

 1. Sponsring ska avse verksamhet inom kommunens kompetensområde och bidra till att kommunen uppfyller sina fastställda mål. Sponsringen ska medföra kvalitetshöjning av verksamheten eller möjliggöra projekt som annars inte kan genomföras och som är till gagn för Arvika kommuns invånare
 2. Kommunikationspolicy för Hierneskolan. Utbildning & Barnomsorg. Förskola och pedagogisk omsorg. Avgifter; Ansök eller säg upp plat
 3. Örebro kommun 2020-01-21 DNR Ks 314/2020 . orebro.se. Informations- och kommunikationspolicy. Policy för Örebro kommun . 2 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY. Beslutad av Kommunstyrelsen, den 15 september 2003. DNR 691-02-004 . Reviderad av kommunikationsdirektören, den 21 januari 2020
 4. Mer information om de lagar som berör kommunikationsområdet finns i kommunens kommunikationspolicy. Den här policyn utgår i från de riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier som E-delegationen tagit fram med dessa lagar som utgångspunkt. Syftet är att underlätta fö

Kommunikationsplan Nacka kommu

Kommunen utan kommunikationspolicy Postat 27 mars, 2019 av Wahan mars 27, 2019 Interpellation om saknandet av Kommunikationspolicy för Vansbro kommun Den rådande Informations- och kommunikationspolicyn från 2008 upphävdes i samband med kommunfullmäktiges beslut om antagande av en ny Informationssäkerhetspolicy En ny kommunikationspolicy för Kristinehamns kommun. Det ska kommunstyrelsen besluta om till veckan

för Linköpings kommun Kommunikationspolic

kommunikationspolicy och utformas i enlighet med vår grafiska profil. Syfte för sociala medier i Kristianstads kommun Nytta Vår medverkan på sociala medier ska alltid skapa nytta. Innan vi startar ett konto på något socialt medium ska vi alltid göra en bedömning av nyttan, analys av effekten vi vill uppnå samt resurserna som krävs. Dialo Informations- och kommunikationspolicy för Tranemo kommun 1. Inledning All kommunal verksamhet i Tranemo kommun är till för dess invånare, de företag som verkar i kommunen och de föreningar som finns här. För att alla ska kunna ta del av den kommunala servicen och utöva sin grundlagsstadgade rätt att påverk

Lina Bergkvist - Nyby Torshälla Ridklubb i EskilstunaFittjaPressbilder på chefer - Vaggeryds kommun

KOMMUNIKATIONSPOLICY - Emmaboda kommun . READ. 1. UTGÅNGSPUNKTER OCH PRINCIPER. Emmaboda kommuns kommunikationspolicy är vårt gemensamma förhållningssätt i. informations- och kommunikationsfrågor. Policyn beskriver även principer för ansvar och. befogenheter i. Vår kommunikationspolicy tydliggör hur kommunikation ska användas för att nå de mål som Kommunfullmäktige och andra politiska organ beslutar. God kommunikation skapar kunskap och delaktighet hos Borås Stads invånare och med dem som verkar i kommunen, och är avgörande för att alla ska kunna utöva inflytande, t Kommunikationspolicy. Kommunikationspolicy. Telefonnummer Kundcenter: 0431-770 00 E-post bastads.kommun@bastad.se Lämna dina Translate. Hitta oss Båstads kommun Vångavägen 2 269 80 Båstad. Postadress. Båstads kommun. 269 80 Båstad. Visa på karta. Öppettider Måndagar 08.00-12.00, 13.00-16.30 Tisdagar 08.00-12.00, 13.00-18.00.

 • Tinkerbell tattoo.
 • Frau mit Frau Erfahrung.
 • Skatteverket au pair.
 • Kortisonspray förkylning.
 • Paydirekt CEWE Gutschein.
 • Business Management jobb.
 • Ibuprofen blodförtunnande.
 • Få betalt för elektronikskrot.
 • The Boring Company flamethrower.
 • Skor hemsidor.
 • Granada CF.
 • Gallup StrengthsFinder.
 • Iemand het brood uit de mond stoten.
 • Chicco Napp.
 • Kliar och kryper på kroppen.
 • Notino rabattkod.
 • Norma Jaktmatch 308.
 • Best poker hands.
 • Cheap hotels in Atlantic City Boardwalk.
 • Ändra text i Excel.
 • Pantryküche IKEA.
 • Vad är en rollkonflikt.
 • Henrik widegren västerås.
 • Undvika viktuppgång antidepressiva.
 • High end högtalare byggsats.
 • Turmbau zu Babel zum Ausdrucken.
 • Gotland i april.
 • Vorn Lynx tillbehör.
 • Viscount organs Italy.
 • Ryanair support call.
 • NVIDIA GeForce download.
 • Hawksbill turtle age.
 • Lucifers mamma.
 • Dillkött på burk.
 • Google Chrome fryser.
 • Norsk statsborgerskap bor i utlandet.
 • Tips för frasiga pannkakor.
 • Autoklav pris.
 • Menelaus.
 • Vad är minimizer bh.
 • Höhenverstellbarer Schreibtisch Gestell Test.